Polityka prywatności Orange Flex

Polityka prywatności Orange Flex

obowiązuje od 15.09.2020 roku do odwołania

obowiązuje od 15.09.2020 roku do odwołania

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Poniżej wyjaśniamy, do czego używamy Twoich danych osobowych i informacji z Twojego telefonu, gdy korzystasz z aplikacji lub usług Orange Flex.

Poniżej wyjaśniamy, do czego używamy Twoich danych osobowych i informacji z Twojego telefonu, gdy korzystasz z aplikacji lub usług Orange Flex.

 1. Twoje dane osobowe

  1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

   Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji w aplikacji oraz w trakcie korzystania z usług dostępnych przez aplikację wykorzystujemy w następujących celach:

   Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji w aplikacji oraz w trakcie korzystania z usług dostępnych przez aplikację wykorzystujemy w następujących celach:

   1. zawarcia i wykonania łączących nas umów (w tym o korzystanie ze świadczonych przez nas usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych), np. do zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania każdej z umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia 679/2016 „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

    zawarcia i wykonania łączących nas umów (w tym o korzystanie ze świadczonych przez nas usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych), np. do zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania każdej z umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia 679/2016 „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

   2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, przez czas ich wykonania obowiązków, np. dokonania rejestracji abonentów ofert na kartę i określony przepisami czas przechowywania danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

    wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, przez czas ich wykonania obowiązków, np. dokonania rejestracji abonentów ofert na kartę i określony przepisami czas przechowywania danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

   3. wykazania naszej zgodności z przepisami - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

    wykazania naszej zgodności z przepisami - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

   4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), przez okres przedawnienia roszczeń i czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

    wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), przez okres przedawnienia roszczeń i czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

   5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

   6. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umów, do czasu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

    marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umów, do czasu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

   7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

    tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

   8. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której korzystasz, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

    wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której korzystasz, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

   We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany).

   We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany).

   Jeśli wyrazisz nam zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

   Jeśli wyrazisz nam zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

  2. Które dane należy nam podać w aplikacji lub przy rejestracji?

   1. Aby zarejestrować się w naszej aplikacji trzeba podać nam adres e-mail (bezpośrednio lub logując się poprzez serwisy społecznościowe). Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkiem ustawowym (ale jeśli go nie podasz, nie możesz założyć konta w naszej aplikacji). Na adres e-mail będziemy przekazywać Ci informacje o zmianach i aktualizacjach naszej aplikacji oraz o zdarzeniach powodujących jej niedostępność (prace planowe, awarie);

    Aby zarejestrować się w naszej aplikacji trzeba podać nam adres e-mail (bezpośrednio lub logując się poprzez serwisy społecznościowe). Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkiem ustawowym (ale jeśli go nie podasz, nie możesz założyć konta w naszej aplikacji). Na adres e-mail będziemy przekazywać Ci informacje o zmianach i aktualizacjach naszej aplikacji oraz o zdarzeniach powodujących jej niedostępność (prace planowe, awarie);

   2. Jeśli jesteś Konsumentem, to warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest dokonanie rejestracji karty SIM (czyli podanie nam imienia i nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość). Wprowadzenie tego warunku wobec abonentów nie jest naszą decyzją, ale wynika z przepisów prawa. W zależności od tego, jakie rozwiązania Ci udostępnimy, będziesz mieć możliwość podać dane do rejestracji osobom przez nas upoważnionym (np. kurierowi lub w punkcie rejestracji) lub poprzez system transakcyjny Twojego banku (wtedy bank przekaże nam te dane oraz podany bankowi numer telefonu i karty SIM). Jeśli nie dokonasz rejestracji, nie będziemy mogli wykonywać usług telekomunikacyjnych określonych w Twoim regulaminie;

    Jeśli jesteś Konsumentem, to warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest dokonanie rejestracji karty SIM (czyli podanie nam imienia i nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość). Wprowadzenie tego warunku wobec abonentów nie jest naszą decyzją, ale wynika z przepisów prawa. W zależności od tego, jakie rozwiązania Ci udostępnimy, będziesz mieć możliwość podać dane do rejestracji osobom przez nas upoważnionym (np. kurierowi lub w punkcie rejestracji) lub poprzez system transakcyjny Twojego banku (wtedy bank przekaże nam te dane oraz podany bankowi numer telefonu i karty SIM). Jeśli nie dokonasz rejestracji, nie będziemy mogli wykonywać usług telekomunikacyjnych określonych w Twoim regulaminie;

   3. Gdy wybierzesz rejestrację za pośrednictwem aplikacji, uzyskamy dostęp do Twojego zdjęcia („selfie”) oraz do zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości. Informacje o Twoim imieniu i nazwisku, numerze PESEL lub serii i numerze dokumentu tożsamości wykorzystamy w celu dokonania obowiązkowej rejestracji Ciebie jako naszego abonenta. Twoje zdjęcie z aplikacji porównamy ze zdjęciem z dokumentu tożsamości, aby potwierdzić Twoją tożsamość. Po tym procesie, zdjęcie i pozostałe dane nie są dłużej przechowywane. Użycie przez nas danych z Twojego dokumentu tożsamości i zdjęcia „selfie”, w tym danych biometrycznych (uzyskanych przez nas z Twojego zdjęcia z dokumentu tożsamości oraz ze zdjęcia „selfie”) w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, odbywać będzie się za Twoją zgodą wyrażoną w aplikacji;

    Gdy wybierzesz rejestrację za pośrednictwem aplikacji, uzyskamy dostęp do Twojego zdjęcia („selfie”) oraz do zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości. Informacje o Twoim imieniu i nazwisku, numerze PESEL lub serii i numerze dokumentu tożsamości wykorzystamy w celu dokonania obowiązkowej rejestracji Ciebie jako naszego abonenta. Twoje zdjęcie z aplikacji porównamy ze zdjęciem z dokumentu tożsamości, aby potwierdzić Twoją tożsamość. Po tym procesie, zdjęcie i pozostałe dane nie są dłużej przechowywane. Użycie przez nas danych z Twojego dokumentu tożsamości i zdjęcia „selfie”, w tym danych biometrycznych (uzyskanych przez nas z Twojego zdjęcia z dokumentu tożsamości oraz ze zdjęcia „selfie”) w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, odbywać będzie się za Twoją zgodą wyrażoną w aplikacji;

    Jeśli jesteś osobą fizyczną niebędącą Konsumentem, oprócz dokonania rejestracji w sposób opisany powyżej warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest podanie nam numeru NIP prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Numer NIP wykorzystamy celem potwierdzenia zgodności z Twoimi danymi osobowymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za pośrednictwem CEIDG uzyskamy dodatkowo dostęp do Twoich następujących danych: nazwa działalności gospodarczej, , NIP, REGON, adres wykonywania działalności gospodarczej.

    Jeśli jesteś osobą fizyczną niebędącą Konsumentem, oprócz dokonania rejestracji w sposób opisany powyżej warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest podanie nam numeru NIP prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Numer NIP wykorzystamy celem potwierdzenia zgodności z Twoimi danymi osobowymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za pośrednictwem CEIDG uzyskamy dodatkowo dostęp do Twoich następujących danych: nazwa działalności gospodarczej, , NIP, REGON, adres wykonywania działalności gospodarczej.

   4. Jeśli podasz w aplikacji numer karty płatniczej, dane te zostaną w bezpieczny sposób przekazane bezpośrednio do podmiotu obsługującego płatność, działającego jako krajowa lub zagraniczna instytucja płatnicza, na podstawie uzyskanych zezwoleń („Instytucja płatnicza”). My uzyskamy od Instytucji płatniczej tylko informacje o kilku cyfrach z numeru Twojej karty, o dacie jej ważności oraz tym, czy udało jej się skutecznie obciążyć Twoją kartę. Informacje będziemy wykorzystywać przede wszystkim do umożliwienia Ci korzystania z naszych usług Orange Flex, a także na potrzeby obrony lub dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia;

    Jeśli podasz w aplikacji numer karty płatniczej, dane te zostaną w bezpieczny sposób przekazane bezpośrednio do podmiotu obsługującego płatność, działającego jako krajowa lub zagraniczna instytucja płatnicza, na podstawie uzyskanych zezwoleń („Instytucja płatnicza”). My uzyskamy od Instytucji płatniczej tylko informacje o kilku cyfrach z numeru Twojej karty, o dacie jej ważności oraz tym, czy udało jej się skutecznie obciążyć Twoją kartę. Informacje będziemy wykorzystywać przede wszystkim do umożliwienia Ci korzystania z naszych usług Orange Flex, a także na potrzeby obrony lub dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia;

   5. Gdy korzystasz z naszej aplikacji lub usług włączonych przez naszą aplikację, my, świadcząc Ci usługi, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, strony internetowej czy aplikacji. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których korzystasz.

    Gdy korzystasz z naszej aplikacji lub usług włączonych przez naszą aplikację, my, świadcząc Ci usługi, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, strony internetowej czy aplikacji. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których korzystasz.

   Dodatkowe informacje o danych osobowych

   Dodatkowe informacje o danych osobowych

   Korzystając z aplikacji możesz np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd Twoimi umowami z nami. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Twoich danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

   Korzystając z aplikacji możesz np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd Twoimi umowami z nami. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Twoich danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

  3. Komu przekazujemy Twoje dane?

   Twoje dane przekazujemy zarówno podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, jak i innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

   Twoje dane przekazujemy zarówno podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, jak i innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

   1. nasze agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

    nasze agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

   2. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

    podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

   3. podwykonawcy wspierający nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Twoich zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klientów;

    podwykonawcy wspierający nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Twoich zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klientów;

   4. podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć telekomunikacyjną;

    podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć telekomunikacyjną;

   5. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

    podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

   6. Instytucje płatnicze obsługujące płatności w aplikacji;

    Instytucje płatnicze obsługujące płatności w aplikacji;

   7. dostawcy towarów i usług dostępnych w aplikacji;

    dostawcy towarów i usług dostępnych w aplikacji;

   8. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

    podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

   9. przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezes UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;

    przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezes UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;

   10. w przypadku zgody na umieszczenie Twoich danych w spisie abonentów: inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni mający siedzibę w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby umieścili dane w spisie abonentów i korzystali z nich w usłudze informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    w przypadku zgody na umieszczenie Twoich danych w spisie abonentów: inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni mający siedzibę w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby umieścili dane w spisie abonentów i korzystali z nich w usłudze informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   Jeśli korzystasz z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonujesz połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się łączysz, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

   Jeśli korzystasz z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonujesz połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się łączysz, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

  4. Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

   Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:

   Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:

   1. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony np. w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane, lub

    na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony np. w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane, lub

   2. pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:

    pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:

    • wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO),

     wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO),

    • standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO),

     standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO),

    • zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO),

     zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO),

    • zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO),

     zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO),

    • klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO),

     klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO),

    • a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

     a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

   Kopię tych zabezpieczeń możesz otrzymać na życzenie.

   Kopię tych zabezpieczeń możesz otrzymać na życzenie.

  5. Automatyczne podejmowanie decyzji

   Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Ciebie w następujących sytuacjach:

   Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Ciebie w następujących sytuacjach:

   1. w ramach warunków umownych (np. w regulaminach) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości, połączeń, transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danym regulaminie;

    w ramach warunków umownych (np. w regulaminach) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości, połączeń, transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danym regulaminie;

   2. w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru) za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy numery wywołujące taki ruch. Możesz zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć.

    w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru) za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy numery wywołujące taki ruch. Możesz zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć.

  6. Dane transmisyjne i o lokalizacji

   Jeśli korzystasz z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Twoje dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).

   Jeśli korzystasz z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Twoje dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).

   Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

   Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

   1. wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu i rozpatrywania reklamacji;

    wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu i rozpatrywania reklamacji;

   2. zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;

    zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;

   3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;

    wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;

   4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

   5. przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez okres wynikający z przepisów);

    przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez okres wynikający z przepisów);

   6. marketingu bezpośredniego (o ile udzielisz na to zgody).

    marketingu bezpośredniego (o ile udzielisz na to zgody).

  7. Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystasz:

   Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystasz:

   1. z połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się komunikujesz;

    z połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się komunikujesz;

   2. z dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Twoich aktywnościach na tych stronach, o rodzaju używanej technologii (np. 3G, 4G) czy urządzenia końcowego (np. o modelu telefonu lub modemu, używanym systemie operacyjnym), o udostępnianiu Internetu za pomocą telefonu (tethering).

    z dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Twoich aktywnościach na tych stronach, o rodzaju używanej technologii (np. 3G, 4G) czy urządzenia końcowego (np. o modelu telefonu lub modemu, używanym systemie operacyjnym), o udostępnianiu Internetu za pomocą telefonu (tethering).

   Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

   Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

   W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług oraz – w razie udzielenia nam zgody – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

   W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług oraz – w razie udzielenia nam zgody – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

   Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Twoich urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

   Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Twoich urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

   1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

   2. marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystasz z naszych usług (o ile udzielisz nam na to zgody);

    marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystasz z naszych usług (o ile udzielisz nam na to zgody);

   3. świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielisz na to zgody). Dane o Twojej lokalizacji będziemy przetwarzać również, gdy wykonasz połączenie z numerem alarmowym. Dane te przekażemy Prezesowi UKE prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy.

    świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielisz na to zgody). Dane o Twojej lokalizacji będziemy przetwarzać również, gdy wykonasz połączenie z numerem alarmowym. Dane te przekażemy Prezesowi UKE prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy.

   Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem czy badań dotyczących przemieszczania się grup ludności między określonymi punktami naszej sieci.

   Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem czy badań dotyczących przemieszczania się grup ludności między określonymi punktami naszej sieci.

  8. Spisy abonentów i informacja o numerach telefonicznych

   Jeśli udzielisz na to zgody, Twoje dane zostaną umieszczone w spisie abonentów, a informacja o przydzielonych Tobie numerach telefonów będzie udostępniana w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych. Celem spisu abonentów i informacji o numerach telefonicznych jest umożliwienie sprawnego wyszukania numerów telefonów zarówno naszych abonentów, jak i abonentów innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy w tym celu udostępnili nam ich dane.

   Jeśli udzielisz na to zgody, Twoje dane zostaną umieszczone w spisie abonentów, a informacja o przydzielonych Tobie numerach telefonów będzie udostępniana w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych. Celem spisu abonentów i informacji o numerach telefonicznych jest umożliwienie sprawnego wyszukania numerów telefonów zarówno naszych abonentów, jak i abonentów innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy w tym celu udostępnili nam ich dane.

   Spis abonentów udostępniamy na płycie DVD. W spisie można wyszukiwać osoby fizyczne (przy użyciu łącznie trzech kryteriów wyszukiwania: nazwiska, imienia i miejscowości) oraz firmy czy instytucje (przy użyciu jednego z kryteriów: nazwy firmy, ulicy, miasta, powiatu, gminy, województwa, telefonu). Usługa informacji o numerach telefonów jest świadczona telefonicznie.

   Spis abonentów udostępniamy na płycie DVD. W spisie można wyszukiwać osoby fizyczne (przy użyciu łącznie trzech kryteriów wyszukiwania: nazwiska, imienia i miejscowości) oraz firmy czy instytucje (przy użyciu jednego z kryteriów: nazwy firmy, ulicy, miasta, powiatu, gminy, województwa, telefonu). Usługa informacji o numerach telefonów jest świadczona telefonicznie.

  9. Przysługujące Tobie uprawnienia

   Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

   Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

   1. sprostowanie (poprawienie) danych;

    sprostowanie (poprawienie) danych;

   2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;

    usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;

   3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –stosownie do złożonego wniosku);

    ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –stosownie do złożonego wniosku);

   4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

    dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

   5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

    przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

   Z tych praw możesz skorzystać, składając wniosek poprzez czat w naszej aplikacji lub na stronie internetowej flex.orange.pl. Możesz też kontaktować się z nami poprzez adresy podane w sekcji „Nasze dane kontaktowe” poniżej.

   Z tych praw możesz skorzystać, składając wniosek poprzez czat w naszej aplikacji lub na stronie internetowej flex.orange.pl. Możesz też kontaktować się z nami poprzez adresy podane w sekcji „Nasze dane kontaktowe” poniżej.

   Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Cię uwierzytelnić.

   Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Cię uwierzytelnić.

   Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

   Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

  10. Prawo sprzeciwu

   Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

   Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

   W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

   W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

   1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

    ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

   2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  11. Zgoda

   Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać w aplikacji (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

   Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać w aplikacji (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

   Zwracamy uwagę, że w związku z Orange Flex wykorzystujemy zgody udzielone w aplikacji Orange Flex, a nie zgody zbierane przez nas w kontekście innych ofert Orange Polska. Dlatego wycofanie zgód udzielanych poza aplikacją (w kontekście innych naszych ofert), nie skutkuje wycofaniem zgód udzielonych w aplikacji. W takiej sytuacji prosimy o wycofanie zgód w aplikacji Orange Flex.

   Zwracamy uwagę, że w związku z Orange Flex wykorzystujemy zgody udzielone w aplikacji Orange Flex, a nie zgody zbierane przez nas w kontekście innych ofert Orange Polska. Dlatego wycofanie zgód udzielanych poza aplikacją (w kontekście innych naszych ofert), nie skutkuje wycofaniem zgód udzielonych w aplikacji. W takiej sytuacji prosimy o wycofanie zgód w aplikacji Orange Flex.

  12. Skarga

   Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

   Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 2. Informacje uzyskane z Twojego urządzenia

  1. Co przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia?

   1. W naszej aplikacji korzystamy z rozwiązania umożliwiającego przechowywanie w pamięci Twojego urządzenia (telefonu, tabletu) określonych informacji, ułatwiających korzystanie z aplikacji lub naszych usług („Local Storage”). Local Storage wykorzystujemy m.in. po to, by umożliwić zaszyfrowane połączenie z naszą usługą, by przechować na Twoim urządzeniu podane przez Ciebie dane do zalogowania się w aplikacji oraz Twoje ustawienia w aplikacji;

    W naszej aplikacji korzystamy z rozwiązania umożliwiającego przechowywanie w pamięci Twojego urządzenia (telefonu, tabletu) określonych informacji, ułatwiających korzystanie z aplikacji lub naszych usług („Local Storage”). Local Storage wykorzystujemy m.in. po to, by umożliwić zaszyfrowane połączenie z naszą usługą, by przechować na Twoim urządzeniu podane przez Ciebie dane do zalogowania się w aplikacji oraz Twoje ustawienia w aplikacji;

   2. Przechowywanie informacji w Twoim urządzeniu poprzez rozwiązanie Local Storage ani uzyskiwanie przez nas do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu;

    Przechowywanie informacji w Twoim urządzeniu poprzez rozwiązanie Local Storage ani uzyskiwanie przez nas do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu;

   3. W każdej chwili możesz usunąć informacje przechowywane dzięki rozwiązaniu Local Storage na Twoim urządzeniu poprzez odinstalowanie aplikacji oraz, w zależności od Twojego systemu operacyjnego, poprzez skasowanie w ustawieniach urządzenia mobilnego informacji z pamięci (cache) aplikacji lub wylogowanie się z aplikacji;

    W każdej chwili możesz usunąć informacje przechowywane dzięki rozwiązaniu Local Storage na Twoim urządzeniu poprzez odinstalowanie aplikacji oraz, w zależności od Twojego systemu operacyjnego, poprzez skasowanie w ustawieniach urządzenia mobilnego informacji z pamięci (cache) aplikacji lub wylogowanie się z aplikacji;

   4. W związku z tym, że aplikacja pozostanie aktywna aż do momentu, gdy się z niej nie wylogujesz, powinieneś zadbać, aby niepożądane osoby nie uzyskały dostępu do Twojego urządzenia, na którym zalogowałeś się do aplikacji.

    W związku z tym, że aplikacja pozostanie aktywna aż do momentu, gdy się z niej nie wylogujesz, powinieneś zadbać, aby niepożądane osoby nie uzyskały dostępu do Twojego urządzenia, na którym zalogowałeś się do aplikacji.

  2. Jak korzystamy z narzędzi innych podmiotów?

   1. W związku z wykorzystywaniem przez aplikację narzędzi innych podmiotów może dojść do umieszczania w Twoim urządzeniu plików cookies lub tokenów, a także do uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzenia, przez dostawców:

    W związku z wykorzystywaniem przez aplikację narzędzi innych podmiotów może dojść do umieszczania w Twoim urządzeniu plików cookies lub tokenów, a także do uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzenia, przez dostawców:

    • serwisów społecznościowych Facebook lub Google (dalej „serwisy społecznościowe”) – w celu umożliwienia zalogowania się do aplikacji poprzez te serwisy. W takiej sytuacji uzyskamy od serwisów społecznościowych informację o Twoim adresie e-mail, który będziemy wykorzystywać do kontaktu z Tobą w związku z działaniem aplikacji. W związku z obecnością przycisku do logowania w aplikacji (czyli z tym, że aplikacja wywołuje wyświetlenie przycisku, kontaktując się z serwerem dostawcy serwisu społecznościowego), dostawca serwisu może wejść w posiadanie informacji o tym, z jakiej aplikacji, z jakiego urządzenia oraz przez jakie połączenie doszło do wyświetlenia przycisku. Zakres zbieranych informacji oraz zasady korzystania z nich określa polityka prywatności danego dostawcy serwisu społecznościowego;

     serwisów społecznościowych Facebook lub Google (dalej „serwisy społecznościowe”) – w celu umożliwienia zalogowania się do aplikacji poprzez te serwisy. W takiej sytuacji uzyskamy od serwisów społecznościowych informację o Twoim adresie e-mail, który będziemy wykorzystywać do kontaktu z Tobą w związku z działaniem aplikacji. W związku z obecnością przycisku do logowania w aplikacji (czyli z tym, że aplikacja wywołuje wyświetlenie przycisku, kontaktując się z serwerem dostawcy serwisu społecznościowego), dostawca serwisu może wejść w posiadanie informacji o tym, z jakiej aplikacji, z jakiego urządzenia oraz przez jakie połączenie doszło do wyświetlenia przycisku. Zakres zbieranych informacji oraz zasady korzystania z nich określa polityka prywatności danego dostawcy serwisu społecznościowego;

    • narzędzia statystycznego Firebase lub Google Analytics (Google Ireland Limited). Zbierany będzie unikatowy identyfikator instancji aplikacji oraz ogólne informacje dotyczące korzystania z aplikacji, na potrzeby ulepszania funkcjonalności aplikacji i jej zawartości;

     narzędzia statystycznego Firebase lub Google Analytics (Google Ireland Limited). Zbierany będzie unikatowy identyfikator instancji aplikacji oraz ogólne informacje dotyczące korzystania z aplikacji, na potrzeby ulepszania funkcjonalności aplikacji i jej zawartości;

    • narzędzia One Signal (świadczonego przez OneSignal Inc. z siedzibą w USA) w celu umożliwienia wysyłania komunikatów PUSH w aplikacji. Aby umożliwić poprawne przesyłanie komunikatów PUSH z uwzględnieniem Twojego sposobu korzystania z aplikacji, narzędzie to zbiera m.in. informacje o korzystaniu z aplikacji, modelu i systemie operacyjnym urządzenia, używanych ustawieniach i aplikacjach, wysłanych komunikatach PUSH, identyfikatorach reklamowych urządzenia, wykorzystywanej sieci komórkowej oraz o adresie IP połączenia.

     narzędzia One Signal (świadczonego przez OneSignal Inc. z siedzibą w USA) w celu umożliwienia wysyłania komunikatów PUSH w aplikacji. Aby umożliwić poprawne przesyłanie komunikatów PUSH z uwzględnieniem Twojego sposobu korzystania z aplikacji, narzędzie to zbiera m.in. informacje o korzystaniu z aplikacji, modelu i systemie operacyjnym urządzenia, używanych ustawieniach i aplikacjach, wysłanych komunikatach PUSH, identyfikatorach reklamowych urządzenia, wykorzystywanej sieci komórkowej oraz o adresie IP połączenia.

   2. Dostawca serwisu społecznościowego w ustawieniach Twojego konta w jego serwisie może informować o tym, że korzystasz z logowania do naszej aplikacji z użyciem jego serwisu. Na warunkach określonych przez ten serwis społecznościowy, możesz również zablokować tę możliwość logowania do naszej aplikacji.

    Dostawca serwisu społecznościowego w ustawieniach Twojego konta w jego serwisie może informować o tym, że korzystasz z logowania do naszej aplikacji z użyciem jego serwisu. Na warunkach określonych przez ten serwis społecznościowy, możesz również zablokować tę możliwość logowania do naszej aplikacji.

   3. Informacje o tym, na jakich zasadach usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane, udostępnione są przez jej dostawcę na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google w dowolnym czasie. Strona ta wskazuje także, w jaki sposób możesz kontrolować informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z aplikacji.

    Informacje o tym, na jakich zasadach usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane, udostępnione są przez jej dostawcę na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google w dowolnym czasie. Strona ta wskazuje także, w jaki sposób możesz kontrolować informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z aplikacji.

   4. Informacje o tym, na jakich zasadach usługa OneSignal zbiera i przetwarza dane, udostępnione są przez jej dostawcę na stronie https://onesignal.com/privacy_policy. Strona ta wskazuje również, w jaki sposób można ograniczyć wykorzystanie pobieranych informacji z urządzenia.

    Informacje o tym, na jakich zasadach usługa OneSignal zbiera i przetwarza dane, udostępnione są przez jej dostawcę na stronie https://onesignal.com/privacy_policy. Strona ta wskazuje również, w jaki sposób można ograniczyć wykorzystanie pobieranych informacji z urządzenia.

   5. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na użycie narzędzi ww. dostawców poprzez zmianę ustawień w systemie operacyjnym Twojego urządzenia oraz użycie rozwiązań blokujących te narzędzia udostępnionych przez dostawców albo poprzez odinstalowanie aplikacji z Twojego urządzenia.

    Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na użycie narzędzi ww. dostawców poprzez zmianę ustawień w systemie operacyjnym Twojego urządzenia oraz użycie rozwiązań blokujących te narzędzia udostępnionych przez dostawców albo poprzez odinstalowanie aplikacji z Twojego urządzenia.

   6. Komunikaty PUSH można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia aplikacji lub systemu operacyjnego Twojego urządzenia.

    Komunikaty PUSH można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia aplikacji lub systemu operacyjnego Twojego urządzenia.

  3. Do jakich funkcjonalności Twojego urządzenia uzyskujemy dostęp?

   1. Nasza aplikacja uzyskuje dostęp między innymi do następujących funkcjonalności Twojego urządzenia:

    Nasza aplikacja uzyskuje dostęp między innymi do następujących funkcjonalności Twojego urządzenia:

    • Aparatu – w celu umożliwienia zeskanowania QR kodów oraz zrobienia zdjęcia „selfie” czy zdjęć dokumentu tożsamości;

     Aparatu – w celu umożliwienia zeskanowania QR kodów oraz zrobienia zdjęcia „selfie” czy zdjęć dokumentu tożsamości;

    • Funkcjonalności związanych z lokalizacją (np. GPS - w zależności od systemu operacyjnego Twojego urządzenia) – w celu umożliwienia Ci wyboru miejsca dostawy przy zamówieniu;

     Funkcjonalności związanych z lokalizacją (np. GPS - w zależności od systemu operacyjnego Twojego urządzenia) – w celu umożliwienia Ci wyboru miejsca dostawy przy zamówieniu;

    • Czytnika linii papilarnych lub funkcjonalności rozpoznawania twarzy – w celu umożliwienia Ci logowania się do naszej aplikacji poprzez odcisk palca lub rozpoznanie twarzy. W przypadku tych funkcjonalności Twój odcisk palca i zdjęcie Twojej twarzy są przechowywane przez system operacyjny Twojego telefonu i nie są przesyłane do naszych systemów. Gdy logujesz się do aplikacji, dostajemy tylko informację (z systemu operacyjnego Twojego telefonu), czy udało Ci się zalogować się z użyciem wybranej funkcjonalności, czy nie.

     Czytnika linii papilarnych lub funkcjonalności rozpoznawania twarzy – w celu umożliwienia Ci logowania się do naszej aplikacji poprzez odcisk palca lub rozpoznanie twarzy. W przypadku tych funkcjonalności Twój odcisk palca i zdjęcie Twojej twarzy są przechowywane przez system operacyjny Twojego telefonu i nie są przesyłane do naszych systemów. Gdy logujesz się do aplikacji, dostajemy tylko informację (z systemu operacyjnego Twojego telefonu), czy udało Ci się zalogować się z użyciem wybranej funkcjonalności, czy nie.

Kontakt z nami w sprawie Twoich danych osobowych i ochrony prywatności

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z nami poprzez czat w aplikacji lub stronę www.flex.orange.pl

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z nami poprzez czat w aplikacji lub stronę www.flex.orange.pl

Jeśli potrzebujesz złożyć wniosek na piśmie, możesz napisać do nas na adres: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Jeśli potrzebujesz złożyć wniosek na piśmie, możesz napisać do nas na adres: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A: inspektorochronydanych@orange.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A: inspektorochronydanych@orange.com

Więcej informacji

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.orange.pl/mojedane.

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.orange.pl/mojedane.

Poprzednia „Polityka prywatności Orange Flex” przestała obowiązywać z dn. 14.09.2020 r.

Poprzednia „Polityka prywatności Orange Flex” przestała obowiązywać z dn. 14.09.2020 r.